Rodinný dům Bošovice

Rodinný dům Bošovice

Zajišťované práce: návrh řešení, vypracování dokumentace, stavební inženýring

Zákazník: soukromý investor

Realizace: výstavba úspěšně pokračuje

Popis projektu:

Rodinný dům je navržen bez sklepních prostorů se sedlovou střechou krytou taškovou krytinou ve sklonu 37°. Hřeben střechy je orientován přibližně ve směru severovýchod – jihozápad. Přesah střechy na podélných stranách je navržen větší a bude využit na jihovýchodní straně na krytí vstupu, tak na severozápadní straně pro částečné krytí terasy a v neposlední řadě k chránění pobytových místností proti nežádoucímu ohřívání slunečním teplem v letním období. Prosvětlení podkroví je řešeno jak okny umístěnými ve štítových stěnách, tak střešními okny umístěnými na jihovýchodní a severozápadní straně střechy. Plochá střecha garáže orientovaná na jihovýchod bude využívána jako terasa pro navazující podkrovní klidovou zónu.

Rodinný dům bude propojen novými přípojkami na síť NN a veřejný vodovod. Splaškové vody budou čištěny v nové domovní čistírně s pískovou filtrací. Vyčištěná vody bude akumulována a následně využita především pro zálivku zatravněných ploch a nebo společně s dešťovými vodami vsakována na vlastním pozemku.