Dostavba areálu HEYCO WERK 4. etapa

Dostavba areálu HEYCO WERK 4. etapa

Zajišťované práce:

projekt pro územní řízení a stavební povolení, projektový managment, stavební dozory 

Zákazník:

HEYCO WERK ČR 

Realizace:

2020

Popis stavby: 

Předmětem dokumentace je návrh rozšíření areálu navázáním na východní štít haly 3. et. stavbou výrobní a skladových hal. Na samostatném staveništi bude vybudováno nové parkování pro osobní auta zaměstnanců. Dostavba areálu ve 4.et. je řešena jako stavba „na zelené louce“, která navazuje na východní štít haly 3.etapy. Nové haly jsou navrženy na půdoryse otevřeného L, který respektuje tvar pozemku.

Napojení potřebných médií bude zajištěno ze stávajících přípojek, nebo jako likvidace odpadních dešťových vod vsakem na vlastním pozemku. Dešťové vody ze střechy a zpevněné plochy budou svedeny novou odpadní kanalizací do požárních a retenčních nádrží a dále do vsakování umístěného v jižní části ppč. 2654/34.

Nové skladové prostory budou dopravně obsluhovány z jižní štítové strany, kam byla nově umístěna expedice. Na expedici z jihu přiléhají nová objízdná areálová komunikace a zpevněné manipulační plochy. Sklady bude sloužit pro krátkodobé a dlouhodobé uskladnění hotových výrobků a přípravků výroby. Ve skladu bude uložen i pomocný materiál pro balení a expedici výrobků zákazníkům.

Výrobní technologie bude postupně měněna podle nového výrobního programu a budou instalovány nové výrobní linky s menšími nároky na pracovní síly. V prvních rocích provozu se nepředpokládá se zvyšováním počtu zaměstnanců a tak vybudování sociálního zázemí pro nové zaměstnance (SO 126/IV ŠATNY A UMÝVÁRNY ZAMĚSTNANCŮ) bude řešen samostatně podle nárůstu potřeby stavebními úpravami v části objektu 2.etapy.