Dostavba areálu SAK Vimperk

Dostavba areálu SAK Vimperk

Zajišťované práce:

projekt pro územní řízení a stavební povolení, projektový managment, stavební dozory 

Zákazník:

SAK spol. s r.o.

Realizace:

2020

Popis stavby: 

Předmětem dokumentace je změna stavby před dokončení výrobního areálu. Navrhovaná změna reaguje na nové potřeby stavebníka a možnosti dalšího využití objektů ve středu města Vimperku. Hlavní změnou je náhrada původních objektů SO 03 a 04, které byly navrženy pro repasovanou halu z rušeného areálu SAK ve středu města novým objektem SO 17 obsahující výrobní halu a krytý skladový přístřešek jehož absence se projevila během užívání. Další změny objektů navazují na návrh SO 17. Jedná se o přemístění a zvětšení plochy SO 02 Technoplyn, kdy je potřeba osadit větší kapacitu nádrží nejen na stlačený dusík, ale i argon a kyslík. Další objekty řeší menší změny v poloměru oblouku a změna obrusné vrstvy u SO 05, nebo překládku a nové trasy dešťové kanalizace u SO 06. Změna SO 16 na trvalou manipulační plochu s konstrukcí asfaltové plochy pro těžký provoz řeší chybějící manipulační plochu zvl. po dobu dostavby areálu při zachování výroby.

SO 17 Výrobní hala s přístřeškem je navržena jako jednoduchá dvoulodní hala, přízemní, nepodsklepená. Jižní loď haly o půdorysných rozměrech 18,9 x 60,7 m je umístěna v místech původních SO 03 a 04. Ve výrobní lodi jsou umístěna toalety, sklad a klimatizované měřící centrum. Podlaha ve výrobní části bude drátkobetonová, leštěná, bezespárá. Druhá loď haly o půdorysných rozměrech 24,0 x 37,84 m je vyhrazena pro skladování výrobků kovovýroby a kovových přepravních obalů. Přístřešek navazuje na SO 01 v délce cca 4 koncových polí z jihu a chrání vjezd do SO 01 proti atmosférickým vlivům. Tato loď má stěny s trapézového plechu a střechu z nosných trapézových plechů s krytinou ze svařované fólie PVC. V této části bude ponechán původní povrch asfaltové plochy. Hlavní denní osvětlení obou lodí bude střešními světlíky s větracími křídly.