Jízdárna Bošovice

Jízdárna Bošovice

Popularita putování v sedle roste, jezdecké stezky vzbuzují zájem jak u domácích, tak u zahraničních turistů. První impuls pro vybudování jednotného projektu hipoturistiky v České republice byl zaznamenán rovněž v Jižních Čechách. Tento projekt rozvíjí stávající činnost jedné soukromé stanice usídlené ve větší zemědělské usedlosti severozápadně od Písku. Celý projekt rozvoje agroturistiky a hipostanic je založen na využití stávajících kapacit, které jsou doplněny rozšířením ubytovacích kapacit (samostatné stavební povolení) a stavbou nové jízdárny umístěné v západní části usedlosti – samostatně stojící statek, který obklopují vlastní ohrady a louky. V nejbližším okolí je poměrně hustá síť cyklostezek.

Zajišťované Práce:

projekt pro územní řízení a stavební povolení

Zákazník:

GM electronic, spol. s r.o.

Realizace:

2012-2013

Popis stavby:

Stavba jízdárny je navržena jako novostavba umístěná severně od samostatného uzavřeného areálu zemědělské usedlosti, která je doplněna potřebnými komunikacemi, manipulačními plochami, stájemi a přípojkami inženýrských sítí, ale i volnou vodní plochou využívanou jako retenční nádrž. Stavba jízdárny je hlavní částí projektu zaměřeného na agroturistiku, který využívá stávající stavební kapacity stájí pro koně. Kapacita stájí dovoluje ustájení dalších koní klientů pohybujících se po síti koňských stezek na Šumavě a v Podhůří Šumavy. Areál bude doplněn o ubytovací kapacitu vybudovanou v podkroví obytné části zemědělské usedlosti, která je řešena samostatným projektem a stavebním povolením.

Pozemek p.č. 195/16 je napojen komunikačně na stávající zpevněné štěrkopískové komunikace. Řešení haly jízdárny je přízemní jednolodní o půdorysných rozměrech 66,90 x 27,60 m s patrovou vestavbou v jednom poli při západním štítu. Hala je umístěna v částečně v mělkém zářezu, který bude navýšen obsypem objektu na západní straně a v části obou štítů. Výšky objektu od upraveného terénu na východní straně budou 6,10m u okapu a 10,35m ve hřebeni. V objektu je umístěna jízdárna se speciální pískovou plochou cca 1.435 m2, s min. šířkou 25,0 m. Jízdárna je lemována po obvodu s dřevěnými lambrínami se vstupními dvířky a vrátky. Podél vnějšího líce východní stěny a severního štítu budou navazující plochy vyrovnány a zpevněny štěrkodrtí, příp. kamennou dlažbou.

Pozemek vybraný pro výstavbu jízdárny se nachází na jižním okraji zastavitelného území kolem samostatně stojící větší zemědělské usedlosti náležející v katastrálním území obce Bošovice. Navrhovaná stavba leží podél západní hranice areálu volně navazující na zemědělsky užívané pozemky. Dopravní napojení jízdárny je zajištěno po stávajících místních a vlastních soukromých komunikacích vč. areálových komunikací.

Pozemky jsou v současné době využívané jako zpevněné plochy k provozu zemědělské usedlosti. Pozemek není křížen žádnými inženýrskými sítěmi. Nově budované sítě kříží přípojku NN do areálu, jejichž trasa a poloha bude respektována.

Povrchové vody se nyní vsakují na pozemku a příp. stékají přirozeným způsobem do otevřeného koryta ležícího severozápadě a do retenční nádrže, kde se vsakují do podzemních vod.

Navrhovaná výstavba respektuje všechny požadované technické regulativy. Termín uvedení do provozu řešeného projektu je předpokládán v roce 2013.