KMP regálový sklad

KMP regálový sklad

Stavba regálového skladu tvoří rozšíření 3.etapy výstavby samostatného areálu firmy, na jehož východní hranici navazuje.

 

Zajišťované práce:

projekt pro územní řízení a stavební povolení, projektový managment

Zákazník:

KMP Bürotechnik, s.r.o.

Realizace:

2012

Popis stavby:

Stavba skladu vč. nezbytných zpevněných ploch a přípojek navazuje na předchozí etapu výstavby. Stavba skladu je navržena na pozemcích ve vlastnictví stavebníka a zahrnuje vybudování nadzemního objektů skladové haly s navazujícími asfaltovými plochami a přípojkami ohraničených novým oplocením. Nezastavěné plochy budou pokryty ornicí a zatravněny.

Hlavní nadzemní objekt bude sloužit pro skladování hotových výrobků s max. kapacitou 1850 PM na ploše cca 1.396 m2. Vykládka a nakládka bude probíhat podle zvyklostí investora na venkovní asfaltové ploše. Dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch budou svedeny před požární nádrž odpadním potrubím do umělého koryta. Odpadní dešťová kanalizace bude zakončena výtokovým objektem do umělého koryta.