Reginální Logistické Centrum I – Písek

Reginální Logistické Centrum  I – Písek

Zajišťované práce: spolupráce na vypracování dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení, projektový inženýring, stavební dozor, zastupování stavebníka – projektový management

Zákazník: CSS Invest s.r.o.

Realizace:2005 - 2006

Popis projektu:Prostor haly bude využíván ke skladovacím účelům, manipulaci se skladovaným zbožím a expedici. Vstupní část objektu je řešena jako dvoupodlažní a slouží jako technicko - administrativní zázemí firmy.

V 1.NP technicko - administrativní části se nachází vstupní hala, recepce, kancelář dispečerů, šatny, sociální zařízení, denní místnost zaměstnanců, jednací místnost, příruční sklady, úklidová místnost a místnost pro server. Ve vstupní hale je situováno schodiště do dalšího podlaží.

Ve 2. NP se nachází kanceláře THP pracovníků, managementu, zázemí administrativy (kuchyňka, sociální zařízení), jednací místnost, úklidová místnost a místnost pro kotle ÚT a ohřev TUV. 

V prostoru haly určeném ke skladování jsou skladovány kovové svitky, elektroinstalační materiál, papírové kartony (obaly), termoplasty uložené buď volně, na europaletách nebo v  přepravkách. K obsluze a manipulaci se skladovaným materiálem budou použity vysokozdvižné vozíky s elektrickým pohonem a ruční paletové vozíky. Pro těžší břemena je využíván portálový jeřáb s nosností 12,5 t. V severozápadní obvodové stěně budou umístěny čtyři kompletní vykládací místa (R 1-4) s vykládáním ze zadní části nákladního vozidla (příjezd couváním). Místa budou vybavena hydraulickým vyrovnávacím můstkem a těsnícím límcem. V severovýchodní obvodové stěně jsou dvě samostatná vykládací místa. Nájezdová rampa R 5, která slouží k vykládání zboží z boční části nákladního automobilu. Šířka rampy bude umožňovat pojezd vysokozdvižného vozíku a její šikmá část sjezd vozíku z úrovně podlahy haly na úroveň manipulační zpevněné plochy areálu. Vjezdová sekční vrata R6 budou umožňovat vjezd nákladních automobilů do vnitřního prostoru skladu. Tento vjezd (R6) je určen pro vykládku svitků ocelových plechů portálovým jeřábem.

Vykládací místa jsou zabezpečena proti vnikání studeného vzduchu v zimním období.

Skladovací hala je z části dvoulodní, každá loď je samostatně zastřešena střešním pláštěm se sedlovou střechou s mírným  sklonem. Střešní plášť tvoří sendvičový skládaný plášť s teplenou izolací z minerální vlny. Vzhled stavby je sjednocen použitím sendvičového opláštění po celém obvodu haly v kombinaci barev modré a šedé.

Celková zastavěná plocha: 4.100 m²

Výška ve hřebeni střech:  10,576 m 

Hlavním objektem logistického terminálu je skladovací hala o ploše 3.813 m², 286 m² z celkově zastavěné plochy zaujímá patrová administrativní část. Nosná konstrukce haly je ocelová, rámová, opláštěná se sendvičovým obvodovým pláštěm. Po obvodu haly je proveden železobetonový zateplený sokl. Plošné založení stavby je podporováno železobetonovými piloty hloubky 4,5 – 6,5m navržených dle výsledků geologického průzkumu. Osová vzdálenost sloupů obvodové konstrukce je v příčném směru 6,9 a 6,65 m.

Střešní plášť bude tvořit lakovaný trapézový plech s minerální izolací a parotěsnou zábranou uložený na ocelové konstrukci. Ve střešním plášti jsou umístěny světlíky.  

Zpevněné plochy v areálu jsou umístěny na ploše cca 3.000 m². Jejich součástí je manipulační plocha v blízkosti haly, obslužná vnitroareálová komunikace s parametry pro pohyb nákladních souprav, parkoviště pro cca 10 osobních automobilů a chodníky pro pěší. Komunikace je provedena s živičným povrchem, manipulační plocha, parkoviště a chodníky jsou z vibrolisované betonové dlažby.

Na zpevněné plochy navazuje sadová úprava až k oplocení pozemku resp. hranici pozemku.