Výrobní hala fy. Knürr – 3.etapa

Výrobní hala fy. Knürr – 3.etapa

Zajišťované práce: vypracování dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení

Zákazník: Knürr s.r.o.

Realizace:2007 - 2008

Popis projektu: 

Stavba etapy III a. navazuje na západní stěnu haly II.etapy a stávající ocelovou konstrukci. Toto řešení nahrazuje nerealizovaný objekt SO 102/II sklad z předchozí výstavby.

V hale III.etapy bude prováděna pouze konečná montáž výrobků, kompletace, balení a expedice. Přístavba haly III. navazuje na dosud uskutečněné etapy výstavby, svým architektonickým řešením na hmotové a barevné, ale i konstrukční řešení.

Přístavba je řešena jako přízemní rámová konstrukce s sedlovým sklonem střešních prvků (10%), navazující na podélnou stěnu II.etapy a ocelovou konstrukci.

Barevné řešení opláštění světlé barvy, přístřešky modré barvy, střechy červené barvy, ocelové konstrukce s vrchní nátěrem modré barvy, zábradlí a drobné zámečnické konstrukce žárově zinkované, nebo přírodní hliník, rámy oken a dveře z vnější strany modré. 

Přístavba expedice a montáže přiléhá k západní stěně haly II.etapy a přístavby IIa. Jedná se o přízemní objekt celkových rozměrů 124,4 x 43 m navržená jako ocelová rámová konstrukce s modulovou vzdáleností rámů 6,0 m. Ocelové rámy byly navrženy s oboustranným sklonem 10%.

Do expedice je zajištěn vnitřní vstup z montážní haly dvěmi průjezdnými otvory opatřenými požárními uzávěry a vchodovými zateplenými dveřmi s požární odolností.

Vstup dvora a manipulační plochy v jižní části pozemku je umožněn dveřmi šířky 0,9m a vraty 4,5/4,5m pro instalaci technologie příp. vykládku a nakládku z plochy. 

Ocelová konstrukce haly bude založena na monolitických železobetonových patkách. Obvodové konstrukce na železobetonových pasech s tepelnou izolací. Základy jsou provedeny z betonu B 20.

Při betonáži patek byly vynechány kotevní otvory pro osazení ocelových sloupů.

Všechny prostupy v základových konstrukcí byly provedeny pomocí ocelových chrániček těsněných proti vnikání zemního radonu.

Pro zastřešení půdorysu přístavby výrobní haly je navržena ocelová konstrukce podle systému vybraného dodavatele.

Konstrukce haly se vyznačuje příčně řazenými nosnými kloubovými rámy, na nichž je uchycena sekundární nosná konstrukce střechy a příp. podélné stěny. Stojky rámů primární konstrukce jsou ukotveny do vrchního líce patek.

 Plocha rámů respektuje půdorysné poměry na pozemku a předpoklady vydaného územního rozhodnutí.

Střecha je shodně s požadavky stavebníka a předchozích etap řešena s krytinou sendvičovými panely, nebo obdobnými, tvarově korespondujícími sendvičovými panely. 

Protože je v rámci III.etapy řešeno přemístění sociálního zařízení z I.etapy do konečného stavu, je proveden návrh šaten a hygienického zázemí pro konečný stav 400 zaměstnanců ve směnném provozu. 

Stavební objekty III.etapy 

SO 101/III                  Výrobní hala III.etapy

SO 102/III                  Sociálně administrativní objekt

SO 103/III                  HTÚ, opěrné zdi – vydáno samostatné stavební povolení

SO 104/III                  Zpevněné plochy a parkoviště, zastřešená rampa

SO 105/III                  Přípojky dešťové a splaškové kanalizace

SO 106/III                  Konečné terénní a sadové úpravy

SO 107/III                  Sportovní hřiště a zastřešení skladu

SO 109/III                  Posílení přípojky NN  

Provozní soubory III.etapy 

PS 01 - 101/III            Výrobní technologie

PS 02 - 101/III            Technologické rozvody elektro – silové

PS 03 - 101/III            Stlačený vzduch