Výstavba průmyslového areálu firmy Vertiv

Výstavba průmyslového areálu firmy Vertiv

Zajišťované práce:

projekt pro umístění stavby a související inženýrská činnost

Zákazník:

zahraniční výrobní firma

Realizace:

v přípravě

Popis stavby: 

Předmětem dokumentace je návrh rozšíření stávajícího areálu investora o výrobní a skladový objekt západně od stávajícího výrobního areálu za firemním parkovištěm pro osobní auta zaměstnanců. Nový areál je řešen v nyní nevyužívaném zemědělském areálu na zvýšené terénní terase. Stavba nového areálu je navržena jako novostavba umístěná na hlavním staveništi. Požadavkem investora je vyřešení dopravního napojení mezi navrhovanou stavbou a nejbližší výrobní halou.

Výrobní hala je řešena jako vícelodní přízemí halový objekt o půdorysných rozměrech 85,6 x 80,0 m s tím, že před severním štítem je v prodloužení navržen provozní sklad o půdorysných rozměrech 39,9 m x 37,2 m. V interiéru výrobní haly bude podél jižního štítu umístěna patrová vestavba s hlavním vstupem do objektu, kde budou umístěny provozní kanceláře, hygienické a sociální zázemí pro zaměstnance.

Nová hala bude dopravně obsluhována sjezdem ze stávajícího parkoviště ze východní strany k provoznímu skladu přiléhající k severnímu štítu nové výrobní haly novými zpevněným manipulačními plochami. Provozní sklad bude sloužit pro krátkodobé a dlouhodobé uskladnění hotových výrobků a polotovarů v širokém spektru výrobní produkce. Ve skladu bude uložen i pomocný materiálu pro balení a expedici skladovaných výrobků a skladování bude probíhat v ploše a částečně i na paletách ve skladovacích regálech.

Pro zaměstnance bude před jižním štítem vybudováno parkoviště pro osobní auta přístupné v prodloužení stávajícího parkoviště OA podjezdem pod spojovacím krčkem.

Výrobní hala s přístavbou provozního skladu bude doplněna potřebnými komunikacemi, manipulačními plochami a připojením na místní komunikaci včetně úpravy stávajícího sjezdu z komunikace č. III/1441. Napojení potřebných médií bude zajištěno z nových přípojek, příp. prodloužení veřejných řádů, nebo stávajících připojení po jejich úpravě. Je uvažováno s využitím stávajících objektů např. pro retenci a vypouštění dešťové vody do Nišovického potoka. Dešťové vody ze střechy a ze zpevněných ploch budou svedeny novou odpadní kanalizací do podzemních nádrží se sdruženou funkcí požární a retenční. Ve výrobní části a provozním skladu nebudou skladovány materiály nebezpečné, hořlavé, nebo výbušniny.