ekologické stavby

Čistírna odpadních vod pro zemědělskou usedlost v Bošovicích

Čistírna odpadních vod pro zemědělskou usedlost v Bošovicích
Záměr řeší zneškodňování splaškových odpadních vod ze zemědělské usedlosti v lokalitě Čísadlovice. Nově navržená čistírna odpadních vod typu TOPAS bude rozdělena do dvou samostatných linek s kapacitou 2 x 20 EO. Vyčištěné odpadní vody budou odvedeny novou kanalizací délky 170 m do stávající šachty...

—————

Čistírna odpadních vod Žárovná

  Domovní ČOV a venkovní kanalizace Zajišťované práce: Projekt ke stavebnímu povolení Realizace:  2012 Popis projektu: Čistírna TOPAS je čistírna s velmi usnadněnou údržbou. Při provozu se automaticky udržuje optimální koncentrace aktivovaného kalu v aerační nádrži....

—————

Zpracování a využití bioodpadů

Zpracování a využití bioodpadů
Projekt kompostování vedlejších živočišných produktů 3.kategorie v extravilánu obce Ratíškovice technologií fermentace AGRONOM navazuje na  provozovanou fermentační linkou na zemědělský odpad 1. a 2.kategorie. VŽP 3.kategorie jsou pro hygienickou závadnost v tepelně nezpracovaném...

—————